Algemene Voorwaarden WOODHEAD®2016

Houthoofd- Denorme bvba

Passendaalsestraat 36

8890 Moorslede

Ondernemingsnummer: BE 0475-238-038

Wim(@)woodhead.be

003251778321

Europabank  IBAN BE16 6719 3506 0974

Algemene Voorwaarden:

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden al onze aannemingen of leveringen  uitsluitend aan volgende voorwaarden, welke ook de voorwaarden zijn van de klant. De eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan laat de andere clausules of delen ervan onverkort bestaan. De onderstaande hoofdingen zijn uitsluitend opgesteld voor het gemak van verwijzing en bepalen of beperken de algemene voorwaarden niet.

 

De algemene  voorwaarden gelden voor ieder aanbod op de “Woodhead” webshop van Houthoofd-Denorme bvba, in onderstaande tekst ook als Woodhead vermeld.

Bestelling plaatsen:

We leveren enkel aan meerderjarige inwoners van België en Nederland, die onze goederen en/of diensten niet-beroepsmatig verwerven, toepassen en/of gebruiken.  Indien u niet voldoet aan een of meerdere van deze voorwaarden kan de bestelling geweigerd worden.

Tijdens het plaatsen van een bestelling op de website vragen we de aanvaarding van onze algemene voorwaarden.  We verwerken geen bestellingen zonder deze goedkeuring.  De algemene voorwaarden kunnen steeds geraadpleegd worden op website van Woodhead.

De algemene voorwaarden gelden steeds, zelfs als er bijkomende bijzondere voorwaarden gespecifieerd worden.

Artikels die tijdelijk of onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden , zijn steeds aangekondigd en duidelijk in het gamma.

Alle middelen worden aangewend om ons gamma te verduidelijken. Foto’s, beschrijvingen en teksten worden aangeboden om ons gamma te beschrijven. Alles wordt zo transparant mogelijk voorgesteld. Indien u twijfelt kunt u steeds terecht bij een Woodhead om de artikelen te zien en te voelen.

Bestellingen tussen u en Woodhead zijn gewettigd, zodra we deze bevestigen per email of schrijven hebben bevestigd en het verschuldigd saldo is betaald.  De betalingsmanieren zijn duidelijk omschreven op de webshop. Bij laattijdige betalingen of weigeringen van de uitgevers van betaal en debet-kaarten kunnen de levering vertraagt of zelfs geweigerd worden. De transacties gebeuren via Maestro, Visa, Mastercard, Paypal, iDeal en worden enkel aanvaard en verwerkt op naam van de geregistreerde kaarthouder. Onvolledige of onjuiste betalingen kunnen  aanleiding geven  tot vertraging en/of weigering van de levering, waarvoor we niet kunnen verantwoordelijk worden gesteld.

De bestelprocedure gebeurt als volgt: u kiest een product, u voert de specifiek gewenste maat en het aantal in. De juiste prijs van alle artikelen wordt duidelijk getoond, met de totale kosten(volgens specificatie). De transportkosten worden indien inbegrepen apart vermeld. Dan geeft u alle contact- en facturatiegegevens in. De algemene voorwaarden dienen te worden aanvaard op de overzichtspagina met alle geven omtrent uw bestelling. Door het activeren van de betaalknop met vermelding” bestelling met betalingsverplichting” finaliseert u uw bestelling als definitief

Retourneren:

U heeft het recht gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst  te beslissen of u de goederen of diensten van Woodhead wil behouden. Tijdens deze periode moet de goederen zorgvuldig behandelen. De verpakking mag geopend zijn in die mate dat het nodig is om te kunnen beoordelen of u de goederen wenst te behouden.  De goederen mogen gepast, maar niet gebruikt, of beschadigd zijn. De goederen dienen met alle bijgeleverde items ongeschonden te worden teruggestuurd.

Zonder enige opgave van reden kan je uw bestelling terugsturen, mits u dit schriftelijk aan ons laat weten. De contact gegevens staan bovenaan deze tekst.  U hoeft hiervoor geen boete te betalen. De transportkosten om uw bestelling terug naar ons te sturen  zijn wel voor uw rekening.  We betalen binnen de 14 dagen na uw schriftelijke weigering van de bestelling, dan de volledige aankoopprijs terug op het zelfde bankrekeningnummer als waar u mee heeft betaald. Andere rekeningnummers zullen niet gebruikt noch aanvaard worden.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden of tot wij de goederen hebben teruggekregen , al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Enkel de directe kosten van het retourneren zult u zelf moeten betalen. U kunt dit zelf  of door een transportfirma op ons adres terug bezorgen.  Indien gewenst kunnen we een kostenraming maken om uw pakket terug te sturen. Na uw goedkeuring  geven we dan opdracht om de goederen bij u op te halen. 

Voor goederen die op maat gemaakt worden is retourneren niet mogelijk.

Prijzen & betaling:

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. De transportkosten  worden apart berekend en vermeld.  Ze komen samen met de alle geselecteerde goederen op de bestellijst. Voor het definitief bestellen  weet u dus de volledige kostprijs.

De prijzen die aangeduid worden als tijdelijke prijzen, blijven onveranderd tijdens die periode behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

Wij aanvaarden enkel betalingen via de betaalmodules op onze website. Deze worden door  moderne middelen beschermd, zowel naar transactiegevens als naar persoonlijke  gegevens.

Garantie:

De goederen zijn conform de bestelling en gelijkaardig aan de beschrijving ervan op het moment van bestellen. We garanderen dat de goederen voldoen aan de wettelijke bepalingen op het bestelmoment.

U kunt zich beroepen op de wettelijke garantie, indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen de 2 jaar na levering van het goed. De wettelijke garantie begint te lopen na de levering van het product. Indien de vaststelling gebeurt meer dan zes maanden na de levering dient de klant te  bewijzen dat deze niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering.

Indien mogelijk wordt het goed hersteld of vervangen. Deze garantie beperkt zich enkel tot de door Woodhead geleverde goederen, andere kosten kunnen niet op ons verhaald worden.

Indien blijkt dat de herstelling of vervanging binnen een termijn  van 6 maanden na ontvangen van de klacht niet mogelijk is, financieel en/of praktisch inefficiënt, is,  is een prijsverlaging of een ontbinding van de verkoopovereenkomst opeisbaar.

Alle fouten of gebreken voortvloeiend uit een onoordeelkundige gebruik worden als nietig verklaard.

Levering:

Wij verwerken uw bestelling volgens de voorraad- en productiecapaciteit.  De bestelling wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. Woodhead biedt twee mogelijkheden van levering aan: zelf afhalen of levering.

De kosten worden  voor leveringen worden steeds (voor het afrekenen) in uw winkelwagen  op de webshop weergegeven. Voor afhalingen worden geen transportkosten gerekend.

 

Het bestel adres en het leveringsadres dienen in het zelfde land te zijn. Het leveringsadres  wordt bij bestelling aangeduid en kan na bestelling niet meer wijzigen.

De leveringstermijn van  op maat gemaakte  goederen is 2à3 weken. Indien dit niet mogelijk is door eender welke reden, krijgt u hiervan tijdig een bericht met de aangepaste leveringsdatum.  U krijgt enkele dagen voor de levering automatisch een bericht met de vooropgestelde  leveringsdatum en eventueel uur.

De goederen worden steeds geleverd tot op de gelijkvloers verdieping van het leveringsadres.  

De goederen worden op ons risico tot bij u, de klant gebracht.  Eventuele beschadiging, niet of gedeeltelijke levering van de goederen dienen liefst direct en zeker binnen de 3 kalenderdagen schriftelijk gemeld te worden. U dient de goederen te controleren op transportschade tijdens de ontvangst van de goederen. Tansportschade wordt enkel aanvaard tot 8 kalenderdagen na ontvangst.

Voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Overmacht.

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Intellectuele eigendom:

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Woodhead behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten. Alle foto’s, teksten, informatie mogen gebruikt worden, mits vermelding van de bron : http://www.woodhead.be/ .

Veilig betalen

Woodhead  werkt om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Betalingen worden verwerkt via het beveiligd systeem van Europabank, volgende (krediet)kaarten worden geaccepteerd: Visa, Mastercard, Mister Cash/Bancontact, Maestro, iDEAL.

Het online betalen gebeurt via een  gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Hierdoor worden de mogelijkheid van het verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens tot een minimum beperkt. Hiermee menen we dat alle mogelijke en relevante voorzorgen genomen zijn. Woodhead  handelt als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Mogelijke identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Woodhead worden ingeroepen.

Klachten kunnen naar  wim@woodhead.be worden gestuurd.

De klachten worden steeds ASAP en indien mogelijk binnen de 5 werkdagen behandeld.

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Ieper(België), onverminderd ons recht het geschil voor de rechtbank van de woonplaats, maatschappelijke zetel, administratieve zetel, explotatiezetel, filiaal en/of kantoor van de medecontractant te brengen. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Enkel de Belgische wet is van toepassing op onze contracten.

Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdient van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentendienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

 

 

Loading...
Wacht a.u.b...