Algemene voorwaarden & Privacy beleid

Algemene voorwaarden


Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden al onze aannemingen of leveringen uitsluitend aan volgende voorwaarden, welke ook de voorwaarden zijn van de klant. De eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan laat de andere clausules of delen ervan onverkort bestaan. De onderstaande hoofdingen zijn uitsluitend opgesteld voor het gemak van verwijzing en bepalen of beperken de algemene voorwaarden niet. De algemene voorwaarden gelden voor ieder aanbod op de “Woodhead” webshop van Houthoofd-Denorme bvba, in onderstaande tekst ook als Woodhead vermeld.

Bestelling plaatsen:

We leveren enkel aan meerderjarige inwoners van België en Nederland, die onze goederen en/of diensten niet-beroepsmatig verwerven, toepassen en/of gebruiken. Indien u niet voldoet aan een of meerdere van deze voorwaarden kan de bestelling geweigerd worden.

Tijdens het plaatsen van een bestelling op de website vragen we de aanvaarding van onze algemene voorwaarden. We verwerken geen bestellingen zonder deze goedkeuring. De algemene voorwaarden kunnen steeds geraadpleegd worden op website van Woodhead.

De algemene voorwaarden gelden steeds, zelfs als er bijkomende bijzondere voorwaarden gespecifieerd worden.

Artikels die tijdelijk of onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden , zijn steeds aangekondigd en duidelijk in het gamma.

Alle middelen worden aangewend om ons gamma te verduidelijken. Foto’s, beschrijvingen en teksten worden aangeboden om ons gamma te beschrijven. Alles wordt zo transparant mogelijk voorgesteld. Indien u twijfelt kunt u steeds terecht bij een Woodhead om de artikelen te zien en te voelen.

Bestellingen:

Bestellingen tussen u en Woodhead zijn gewettigd, zodra we deze bevestigen per email of schrijven hebben bevestigd en het verschuldigd saldo is betaald. De betalingsmanieren zijn duidelijk omschreven op de webshop. Bij laattijdige betalingen of weigeringen van de uitgevers van betaal en debet-kaarten kunnen de levering vertraagt of zelfs geweigerd worden. De transacties gebeuren via Maestro, Visa, Mastercard, Paypal, iDeal en worden enkel aanvaard en verwerkt op naam van de geregistreerde kaarthouder. Onvolledige of onjuiste betalingen kunnen aanleiding geven tot vertraging en/of weigering van de levering, waarvoor we niet kunnen verantwoordelijk worden gesteld.

De bestelprocedure gebeurt als volgt: u kiest een product, u voert de specifiek gewenste maat en het aantal in. De juiste prijs van alle artikelen wordt duidelijk getoond, met de totale kosten(volgens specificatie). De transportkosten worden indien inbegrepen apart vermeld. Dan geeft u alle contact- en facturatiegegevens in. De algemene voorwaarden dienen te worden aanvaard op de overzichtspagina met alle geven omtrent uw bestelling. Door het activeren van de betaalknop met vermelding” bestelling met betalingsverplichting” finaliseert u uw bestelling als definitief

Retourneren:

U heeft het recht gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst te beslissen of u de goederen of diensten van Woodhead wil behouden. Tijdens deze periode moet de goederen zorgvuldig behandelen. De verpakking mag geopend zijn in die mate dat het nodig is om te kunnen beoordelen of u de goederen wenst te behouden. De goederen mogen gepast, maar niet gebruikt, of beschadigd zijn. De goederen dienen met alle bijgeleverde items ongeschonden te worden teruggestuurd.

Zonder enige opgave van reden kan je uw bestelling terugsturen, mits u dit schriftelijk aan ons laat weten. De contact gegevens staan bovenaan deze tekst. U hoeft hiervoor geen boete te betalen. De transportkosten om uw bestelling terug naar ons te sturen zijn wel voor uw rekening. We betalen binnen de 14 dagen na uw schriftelijke weigering van de bestelling, dan de volledige aankoopprijs terug op het zelfde bankrekeningnummer als waar u mee heeft betaald. Andere rekeningnummers zullen niet gebruikt noch aanvaard worden.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden of tot wij de goederen hebben teruggekregen , al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Enkel de directe kosten van het retourneren zult u zelf moeten betalen. U kunt dit zelf of door een transportfirma op ons adres terug bezorgen. Indien gewenst kunnen we een kostenraming maken om uw pakket terug te sturen. Na uw goedkeuring geven we dan opdracht om de goederen bij u op te halen.

Voor goederen die op maat gemaakt worden is retourneren niet mogelijk.

Prijzen & betaling:

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. De transportkosten worden apart berekend en vermeld. Ze komen samen met de alle geselecteerde goederen op de bestellijst. Voor het definitief bestellen weet u dus de volledige kostprijs.

De prijzen die aangeduid worden als tijdelijke prijzen, blijven onveranderd tijdens die periode behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

Wij aanvaarden enkel betalingen via de betaalmodules op onze website. Deze worden door moderne middelen beschermd, zowel naar transactiegevens als naar persoonlijke gegevens.

Garantie:

De goederen zijn conform de bestelling en gelijkaardig aan de beschrijving ervan op het moment van bestellen. We garanderen dat de goederen voldoen aan de wettelijke bepalingen op het bestelmoment.

U kunt zich beroepen op de wettelijke garantie, indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen de 2 jaar na levering van het goed. De wettelijke garantie begint te lopen na de levering van het product. Indien de vaststelling gebeurt meer dan zes maanden na de levering dient de klant te bewijzen dat deze niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering.

Indien mogelijk wordt het goed hersteld of vervangen. Deze garantie beperkt zich enkel tot de door Woodhead geleverde goederen, andere kosten kunnen niet op ons verhaald worden.

Indien blijkt dat de herstelling of vervanging binnen een termijn van 6 maanden na ontvangen van de klacht niet mogelijk is, financieel en/of praktisch inefficiënt, is, is een prijsverlaging of een ontbinding van de verkoopovereenkomst opeisbaar.

Alle fouten of gebreken voortvloeiend uit een onoordeelkundige gebruik worden als nietig verklaard.

Levering:

Wij verwerken uw bestelling volgens de voorraad- en productiecapaciteit. De bestelling wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. Woodhead biedt twee mogelijkheden van levering aan: zelf afhalen of levering.

De kosten worden voor leveringen worden steeds (voor het afrekenen) in uw winkelwagen op de webshop weergegeven. Voor afhalingen worden geen transportkosten gerekend.

Het bestel adres en het leveringsadres dienen in het zelfde land te zijn. Het leveringsadres wordt bij bestelling aangeduid en kan na bestelling niet meer wijzigen.

De leveringstermijn van op maat gemaakte goederen is 2à3 weken. Indien dit niet mogelijk is door eender welke reden, krijgt u hiervan tijdig een bericht met de aangepaste leveringsdatum. U krijgt enkele dagen voor de levering automatisch een bericht met de vooropgestelde leveringsdatum en eventueel uur.

De goederen worden steeds geleverd tot op de gelijkvloers verdieping van het leveringsadres.

De goederen worden op ons risico tot bij u, de klant gebracht. Eventuele beschadiging, niet of gedeeltelijke levering van de goederen dienen liefst direct en zeker binnen de 3 kalenderdagen schriftelijk gemeld te worden. U dient de goederen te controleren op transportschade tijdens de ontvangst van de goederen. Tansportschade wordt enkel aanvaard tot 8 kalenderdagen na ontvangst.

Voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Overmacht.

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Intellectuele eigendom:

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Woodhead behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten. Alle foto’s, teksten, informatie mogen gebruikt worden, mits vermelding van de bron : http://www.woodhead.be/ .

Veilig betalen

Woodhead werkt om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Betalingen worden verwerkt via het beveiligd systeem van Europabank, volgende (krediet)kaarten worden geaccepteerd: Visa, Mastercard, Mister Cash/Bancontact, Maestro, iDEAL.

Het online betalen gebeurt via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Hierdoor worden de mogelijkheid van het verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens tot een minimum beperkt. Hiermee menen we dat alle mogelijke en relevante voorzorgen genomen zijn. Woodhead handelt als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Mogelijke identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Woodhead worden ingeroepen.

Klachten

Klachten kunnen naar wim@woodhead.be worden gestuurd.

De klachten worden steeds ASAP en indien mogelijk binnen de 5 werkdagen behandeld.

Geschillen

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Ieper(België), onverminderd ons recht het geschil voor de rechtbank van de woonplaats, maatschappelijke zetel, administratieve zetel, explotatiezetel, filiaal en/of kantoor van de medecontractant te brengen. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Enkel de Belgische wet is van toepassing op onze contracten.

Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdient van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentendienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Contactgegevens en zetel:

WOODHEAD® 2016-2018

Houthoofd- Denorme bvba
Passendaalsestraat 36
8890 Moorslede

Ondernemingsnummer: BE 0475-238-038

info@woodhead.be

003251778321

Europabank IBAN BE16 6719 3506 0974

Privacy beleid webshop Woodhead

Woodhead hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons- gegevens. Woodhead houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil- len wijzen en deze respecteren. 

Als Woodhead zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Woodhead 

Houthoofd-Denorme bvba 

Passendaalsestraat 36 

8890 Moorslede 

info@woodhead.be 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden door Woodhead verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : 

 • Het beheer van uw account; 
 • Het verwerken van uw bestellingen; 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren; 
 • Het organiseren van de dienst na verkoop; 
 • Het makkelijk toegankelijk maken van de website (aan de hand van cookies); 
 • Communicatie voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld een nieuwsbrief); 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken : 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
 • Historiek van aankopen, openstaande facturen, betalingsinformatie (voor zover deze betrekking hebben op natuurlijke personen) 
 • Informatie over de webpagina’s die een IP-adres bezoekt 
 • Gegevens die worden achtergelaten op onze website 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

 

Minderjarigen 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@woodhead.be, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
 • het verstrekken van uw persoonsgegevens aan bezorgdiensten; 
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); 
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toe- stemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Woodhead bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Categorie) persoonsgegevens > maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden 

Personalia > maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden 

Adres > maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Woodhead gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Woodhead gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

[ Bijvoorbeeld: 

Cookie: Google Analytics 

Naam: _utma 

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 

Bewaartermijn: 2 jaar ] 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woodhead en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@woodhead.be. 

 

Beveiliging van de gegevens 

Woodhead neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@woodhead.be. Woodhead heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 
 
Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.woodhead.be ). 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toe- zichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

 

Wijziging privacyverklaring 

Woodhead kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aan- kondiging doen op onze website.